Vasili Shynkarenka

Vasili Shynkarenka

Entrepreneur, writer. Prev: Storyline (YC W18). Working towards Tomorrowland.
London, UK